Avís legal (català)   |   Aviso legal (castellano)

Avís legal

1. Dades d’identificació

El titular d’aquest lloc web és:

Elisenda Vila Llorens
NIF 40968592A
Av.Cerdanyola, 45
08172 Sant Cugat del Vallès
Barcelona
elisenda@contrafort.net

ELISENDA VILA LLORENS (en endavant Elisenda Vila) és psicòloga col·legiada pel Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, amb el número 18324.

CONTRAFORT és una marca registrada propietat d’Elisenda Vila i denomina el conjunt de serveis psicoterapèutics que aquesta ofereix a entitats públiques i privades i persones físiques en relació amb la violència masclista.

2. Normativa i codi de conducta

L’activitat de l’Elisenda Vila, i per tant de CONTRAFORT, està regulada pel “Codi deontològic del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya”, consultable a la pàgina web del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, Núm. 6799 – 29.1.2015: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6799/1402630.pdf.

Per a qualsevol reclamació, us podeu adreçar al Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya: http://www.copc.org/.

3. Drets de propietat intel·lectual

Els continguts d’aquest lloc web i components distintius de la marca no registrada CONTRAFORT estan protegits per la Llei 21/2014, de 4 de novembre, per la qual es modifiquen el text refós de la Llei de propietat intel·lectual, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, i la Llei 1/2000, de 7 de gener, d’enjudiciament civil i la Llei 17/2001, de 7 de desembre, de marques.

Es prohibeix l’ús del nom i signes distintius de CONTRAFORT sense el consentiment exprés dels titulars.

Es prohibeix la reproducció total o parcial dels continguts d’aquest lloc web sense autorització expressa dels titulars.

Els textos, fotografies o videos creats per treballadors de CONTRAFORT en l’exercici de les seves funcions professionals són propietat d’Elisenda Vila.

Els comentaris, fotografies o videos creats pels usuaris del web o dels perfils de CONTRAFORT a les xarxes socials i reproduïts aquí són propietat dels seus autors respectius.

4. Limitació de responsabilitats

Elisenda Vila no es fa responsable de les imatges ni dels comentaris que els usuaris publiquin al web o perfils socials de CONTRAFORT, però es reserva el dret d’esborrar-los si els considera inadequats.

Elisenda Vila no es fa responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços a llocs de tercers. Els enllaços que apareixen a aquest lloc web tenen una finalitat només informativa, i en cap cas impliquen suport, patrocini o recomanació directa de cap producte, servei o procés per part d’Elisenda Vila.

Elisenda Vila no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus informàtics o d’altres elements maliciosos, i no es fa responsable dels perjudicis ocasionats per l’accés al lloc web o per la impossibilitat d’accedir-hi, ja siguin alteracions en el sistema informàtic (programari i maquinari) o en fitxers electrònics de l’usuari.

Res del que aquí s’expressi substitueix en cap cas la legislació vigent a Catalunya, Espanya i la Unió Europea.

5. Política de cookies i de privacitat

Aquest lloc web fa servir galetes (cookies) per recopilar estadístiques anònimes i millorar la seva funcionalitat i experiència d’usuari. En cap cas les galetes (cookies) o altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguin utilitzar serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària del web.

Les dades de caràcter personal recollides a través del formulari de consulta o mitjançant el correu electrònic estan subjectes a la legislació vigent en política de protecció de dades personals i al codi deontològic del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.

Per a més informació, consulteu la nostra Política de privacitat.

6. Jurisdicció i legislació aplicable

L’ús d’aquest lloc web i de la informació que conté, així com qualsevol intercanvi de comunicació entre CONTRAFORT i les persones usuàries d’aquest web es regiran per la legislació espanyola i comunitària.

En cas de conflicte, les parts queden subjectes a la mediació i resolucions dels jutjats i tribunals de la província de Barcelona.


Aviso legal

1. Datos de identificación

El titular de este sitio web es:

Elisenda Vila Llorens
NIF 40968592A
Av.Cerdanyola, 45
08172 Sant Cugat del Vallès
Barcelona
elisenda@contrafort.net

ELISENDA VILA LLORENS (en adelante Elisenda Vila) es psicóloga colegiada por el Colegio Oficial de Psicología de Cataluña, con el número 18324.

CONTRAFORT es una marca no registrada propiedad de Elisenda Vila y denomina el conjunto de servicios psicoterapéuticos que esta ofrece a entidades públicas y privadas y personas físicas en relación con la violencia machista.

2. Normativa y código de conducta

La actividad de Elisenda Vila, y por lo tanto de CONTRAFORT, está regulada por el “Código deontológico del Colegio Oficial de Psicología de Cataluña”, consultable en la página web del Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña, Núm. 6799 – 29.1.2015: http://portaldogc.gencat.cat/utilseadop/pdf/6799/1402630.pdf.

Para cualquier reclamación, pueden dirigirse al Colegio Oficial de Psicología de Cataluña: http://www.copc.org/.

3. Derechos de propiedad intelectual

Los contenidos de este sitio web y componentes distintivos de la marca no registrada CONTRAFORT están protegidos por la Ley 21/2014, de 4 de noviembre, por la cual se modifican el texto refundido de la Ley de propiedad intelectual, aprobado por el Real decreto legislativo 1/1996, de 12 de abril, y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de enjuiciamiento civil y la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas.

Se prohíbe el uso del nombre y signos distintivos de CONTRAFORT sin el consentimiento expreso de los titulares.

Se prohíbe la reproducción total o parcial de los contenidos de este sitio web sin autorización expresa de los titulares.

Los textos, fotografías o videos creados por trabajadores de CONTRAFORT en el ejercicio de sus funciones profesionales son propiedad de Elisenda Vila.

Los comentarios, fotografías o videos creados por los usuarios de la web o de los perfiles de CONTRAFORT en las redes sociales y reproducidos aquí son propiedad de sus autores respectivos.

4. Limitación de responsabilidades

Elisenda Vila no se hace responsable de las imágenes ni de los comentarios que los usuarios publiquen en la web o perfiles sociales de CONTRAFORT, pero se reserva el derecho de borrarlos si los considera inadecuados.

Elisenda Vila no se hace responsable de la información que se pueda obtener a través de enlaces a lugares de terceros. Los enlaces que aparecen a este sitio web tienen una finalidad sólo informativa, y en ningún caso implican apoyo, patrocinio o recomendación directa de ningún producto, servicio o proceso por parte de Elisenda Vila.

Elisenda Vila no garantiza que la web y el servidor estén libres de virus informáticos u otros elementos maliciosos, y no se hace responsable de los perjuicios ocasionados por el acceso al sitio web o por la imposibilidad de acceder a él, ya sean alteraciones en el sistema informático (software y hardware) o en ficheros electrónicos del usuario.

Nada de lo que aquí se exprese sustituye en ningún caso la legislación vigente en Cataluña, España y la Unión Europea.

5. Política de cookies y de privacidad

Este sitio web usa cookies para recopilar estadísticas anónimas y mejorar su funcionalidad y experiencia de usuario. En ningún caso las cookies u otros medios de naturaleza análoga que se puedan utilizar servirán para almacenar información que permita identificar la persona física usuaria del sitio web.

Los datos de carácter personal recogidos a través del formulario de consulta o mediante correo electrónico están sujetos a la legislación vigente en política de protección de datos personales y al código deontológico del Colegio Oficial de Psicología de Cataluña.

Para más información, consulten nuestra Política de privacidad.

6. Jurisdicción y legislación aplicable

El uso de este sitio web y de la información que contiene, así como cualquier intercambio de comunicación entre CONTRAFORT y las personas usuarias de esta web se regirán por la legislación española y comunitaria.

En caso de conflicto, las partes quedan sujetas a la mediación y resoluciones de los juzgados y tribunales de la provincia de Barcelona.