Política de privacitat (català)   |   Política de privacidad (castellano)

Política de privacitat

1. Protecció i tractament de dades de caràcter personal

CONTRAFORT és una marca no registrada propietat d’Elisenda Vila Llorens, titular del domini d’aquesta web, que denomina el conjunt de serveis psicoterapèutics que ofereix a entitats públiques i privades i persones físiques en relació amb la violència masclista.

CONTRAFORT es compromet a respectar la legislació vigent de protecció i confidencialitat en el tractament de dades de caràcter personal, d’acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), i el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

2. Galetes (cookies)

Les galetes s’utilitzen per emmagatzemar de forma anònima i automàtica dades de navegació que permeten millorar les funcionalitats del lloc i l’experiència d’usuari, i recollir estadístiques sobre l’ús del web, que en cap cas tenen com a objecte obtenir dades personals identificatives de les persones físiques que hi accedeixen, ni fer-les servir per cap altra finalitat que les exposades.

3. Dades personals incloses als formularis o correus electrònics

D’acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i el seu reglament de desenvolupament, les dades personals que faciliteu en el formulari de contacte o en consultes per correu electrònic podran ser objecte de tractament amb l’única finalitat de respondre als suggeriments, reclamacions i consultes efectuades a CONTRAFORT. Aquestes dades no s’utilitzaran mai per a cap altra finalitat que l’esmentada.

4. Cessió de dades de caràcter personal

CONTRAFORT es compromet a no comunicar per cap mitjà les dades de caràcter personal subministrades pels clients o les persones usuàries del web i a no cedir-les a cap empresa o entitat pública o privada sense el consentiment del titular de les dades. En tot cas, les dades personals només seran cedides als òrgans judicials i a autoritats administratives si una llei ho estableix preceptivament.

5. Seguretat de les dades de caràcter personal

Les dades de caràcter personal seran tractades amb el grau de protecció que requereix la llei, segons el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i es prendran les mesures de seguretat necessàries per evitar-ne el mal ús, l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat i la sostracció per part de tercers.

6. Drets dels titulars de les dades

Les persones titulars de les dades tenen dret a sol·licitar aclariments sobre la confidencialitat o el tractament que reben les seves dades, i a exercir el seu dret d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació de dades de caràcter personal que legalment els corresponen. Per exercir aquests drets, poden adreçar-se a:

Elisenda Vila Llorens
NIF 40968592A
Av.Cerdanyola, 45
08172 Sant Cugat del Vallès
Barcelona
elisenda@contrafort.net


Política de privacidad

1. Protección y tratamiento de datos de carácter personal

CONTRAFORT es una marca no registrada propiedad de Elisenda Vila Llorens, titular del dominio de esta web, que denomina el conjunto de servicios psicoterapéuticos que ofrece a entidades públicas y privadas y personas físicas en relación con la violencia machista. CONTRAFORT se compromete a respetar la legislación vigente de protección y confidencialidad en el tratamiento de datos de carácter personal, de acuerdo con lo que dispone la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), y el Real decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el cual se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.

2. Cookies

Las cookies se utilizan para almacenar de forma anónima y automática datos de navegación que permiten mejorar las funcionalidades del sitio web y la experiencia de usuario, y recoger estadísticas sobre el uso de la web que en ningún caso tienen como objeto obtener datos personales identificativos de las personas físicas que acceden a ella, ni usarlas para ninguna otra finalidad que las expuestas.

3. Datos personales incluidos a los formularios o correos electrónicos

De acuerdo con el que establece la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, y su reglamento de desarrollo, los datos personales que se faciliten en el formulario de contacto o en consultas por correo electrónico podrán ser objeto de tratamiento con la única finalidad de responder a las sugerencias, reclamaciones y consultas efectuadas a CONTRAFORT. Estos datos no se utilizarán nunca para ninguna otra finalidad que la mencionada.

4. Cesión de datos de carácter personal

CONTRAFORT se compromete a no comunicar por ningún medio los datos de carácter personal suministrados por los clientes o las personas usuarias de la web y a no cederlas a ninguna empresa o entidad pública o privada sin el consentimiento del titular de los datos. En todo caso, los datos personales sólo serán cedidas a los órganos judiciales y a autoridades administrativas si una ley lo establece preceptivamente.

5. Seguridad de los datos de carácter personal

Los datos de carácter personal serán tratados con el grado de protección que requiere la ley, según el Real decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el cual se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, y se tomarán las medidas de seguridad necesarias para evitar el mal uso, la alteración, la pérdida, el tratamiento o el acceso no autorizado y la sustracción por parte de terceros.

6. Derechos de los titulares de los datos

Las personas titulares de los datos tienen derecho a solicitar aclaraciones sobre la confidencialidad o el tratamiento que reciben sus datos, y a ejercer su derecho de oposición, acceso, rectificación y cancelación de datos de carácter personal que legalmente les corresponden. Para ejercer estos derechos, pueden dirigirse a:

Elisenda Vila Llorens
NIF 40968592A
Av.Cerdanyola, 45
08172 Sant Cugat del Vallès
Barcelona
elisenda@contrafort.net